product_9369Категория AМ дава право на управление на мотопеди с максимална скорост не по-висока от 45 км/ч. с двигател 50 см3.
Изисквания към кандидатите за започване на курс АМ:
Кандидатите трябва да имат навършени 15 години и 11 месеца.
 • Необходими документи:
 1. копие от диплома за завършено основно образование
 2. снимка – 1 брой
 Курсът  за категория АМ /бившата категория М/ е изцяло теоретичен – систематизирано обучение за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с продължителност 36 учебни часа. Продължителността на обучението е не по-малко от 7 учебни дни
След завършване на курса, кандидата се явява на вътрешен изпит по теория.  На изпита се решават 3 изпитни листовки  с общо 37 въпроса.  Минималния брой точки  за оценка “ДА” е 75 точки, от общо 84 броя. След успешно полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява на изпит пред ДАИ / Държавна Автомобилна Инспекция /. Условията за успешно преминаване са същите.
1379270180014Автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИ НА МПС
 • Курсът се състои от две части:
 1.  теоретично обучение, което  се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните заняития е 40 учебни часа.
 2.  обучението по практика се състои от 31 учебни часа по управление на автомобила в градски и извън градски условия, съгласно установените нормативни документи
. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.
Началните часове от обучението се провеждат на полигон, а след това – управление в населено и извън населено място. Между 18-ти и 22-ри учебен час се провежда междинен изпит, а след 31-вия учебен час – вътрешен изпит. След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до практически изпит.
Надграждайки придобитите за категория “В” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение, и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите “А” и “С”.
 • Документи за записване:
 1. диплом за завършено основно образование;
 2. лична карта;
 3. медицинско свидетелство;
 4. снимка – 1бр;
Навършени години за започване на курса – 17 години и 9 месеца.
02Автомобили, чиято максимално допустима маса надвишават 3500кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИ НА МПС
 • Курсът се състои от две части:
 1.   теоретична част, която се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните занятия е 14 учебни часа.
 2.  курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на автомобила в градски условия, съгласно установените нормативни документи. Часовете по практика
се провеждат в удобно за вас време.
Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория “С” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.
 • Документи за записване:
 1.  свидетелство за правоуправление от категория В;
 2.  диплом за завършено основно образование;
 3.  удостоверение за психологическа годност;
 4.  лична карта;
 5.  медицинско свидетелство;
 6.  снимка – 1бр.
IMAG0010Водач с правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС откатегория “С” и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.
 • Курсът за придобиване на правоспособност категория “СЕ” е разделен на две части:
 1. Теоретично обучение – “Ремаркета и системи за прикачване”, с продължителност 4 учебни часа
 2. Практическо обучение – 16 учебни часа управление
Изисквания към кандидата за започване на обучението:
 1. Минимален стаж 1 година след придобиване на категория “C”;
 2. Навършени 21 години;
 3. Справка от КАТ за наложени административни наказания (по местоотчет на водача).
2035252Обучението на водачи за превоз на опасни товари е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 от 14 януари 2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от  Министерство на транспорта.
Курсът за шофьори, превозващи опасни товари се състои от няколко модула:
 1. Основен
 2. Превоз  в цистерни
 3. Превоз на взривни вещества
Основен -Обучението на кандидатите за основен курс е с продължителност от 20 учебни часа, след което кандидатът полага писмен изпит пред ДАИ. Изпитът за придобиване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари, е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора.
Превоз в цистерни – Обучението на кандидатите за специализиран курс – превоз в цистерни е с продължителност от 12 учебни часа. До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, положили успешно изпита след основен курс. Изпитът след всеки специализиран курс се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. Оценка “ДА” за всеки модул се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.
Превоз на взривни вещества – Обучението на кандидатите за специализиран курс – превоз на взривни вещества е с продължителност от 8 учебни часа. До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, положили успешно изпита след основен курс. Изпитът след всеки специализиран курс се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. Оценка “ДА” за всеки модул се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.
Обучението на кандидатите за удължаване срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари е с продължителност от 12 учебни часа. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест. Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство. Изпитните въпроси са с посочени отговори, от които само един е верен и пълен.
 •  1.1.Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 ,5.1 ,5.2 ,6.1, 6.2, 8 и 9 /основен/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса. Времето за решаване на теста е 30 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.
 •  1.2. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2 ,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 /клас 1 и основен/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на теста е 40 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 4 грешни отговора.
 •  1.3. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 и цистерни /основен и цистерни/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 25 въпроса. Времето за решаване на теста е 50 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 5 грешни отговора.
 •  1.4. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелството за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 и цистерни /клас1, основен и цистерни/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 30 въпроса. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора.

Полезна информация